ORYOR EASY | อย. | ของ่ายนิดเดียว

WE ARE ORYOR EASY

บริการให้คำปรึกษา ขอขึ้นทะเบียนอย. จดทะเบียนอย. ขอเลขอย. ขอเลขที่จดแจ้ง ขอใบอนุญาต อย. ทุกประเภท อาทิเช่น ใบอนุญาตผลิต-นำเข้าอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย กัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขออนุญาตเปิดคลินิก ร้านขายยา และขออนุญาตเปิดร้านนวด/สปา ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

บริการของเรา

บริการขออย./เลขอย.ทุกชนิด

บริการให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนอย. จดทะเบียนอย. ขอเลขอย. เลขที่จดแจ้ง ขออนุญาตผลิต-นำเข้าอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่ม ปลูกกัญชา/กัญชง นำเข้ากัญชา/กัญชง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด/สปา คลินิก และร้านขายยา บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

ขออนุญาตผลิต-นำเข้าอาหาร ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอใบอนุญาต ผลิต-นำเข้าอาหาร ขอเลขอย.ด้านอาหาร เครื่องดื่ม น้ำบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ออกแบบแปลนแผนผังไลน์การผลิตตามหลัก GMP การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆ เดินเรื่องให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

นำเข้ายา

ขอใบอนุญาตนำเข้ายา ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการการขอใบอนุญาต ขึ้นทะเบียน/จดทะเบียน สถานที่นำเข้ายา ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสัตว์ ยาสมุนไพร ทุกประเภท จัดทำเอกสารคำขอต่างๆ เดินเรื่องให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

ขออนุญาตผลิต-นำเข้า เครื่องอำอาง

บริการให้คำปรึกษา การขออนุญาตขึ้นทะเบียน/จดทะเบียน อย. ขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง ทุกประเภท การขออนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้าเครื่องสำอาง ออกแบบแบบแปลนแผนผังการผลิตตามหลัก GMP จัดทำเอกสารคำขอต่างๆ ยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต/เลขอย.

นำเข้าเครื่องมือแพทย์

ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

บริการให้คำปรึกษา การขออนุญาต ขึ้นทะเบียน/จดทะเบียน นำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด จัดทำเอกสารคำขอต่างๆ ดำเนินเรื่องให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ การเขียนแบบแปลนแผนผังสถานที่เก็บรักษาตามหลัก GMP ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

ขอเลขอย.วัตถุอันตราย

ขอใบออนุญาตผลิต-นำเข้า วัตถุอันตราย

บริการให้คำปรึกษา การขอนุญาต ขึ้นทะเบียน/จดทะเบียน ผลิต-นำเข้าวัตถุอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์กาว ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เรามีบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

ขอเลขอย. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ขออนุญาตปลูกกัญชา/กัญชง

บริการให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาตปลูกกัญชา/กัญชง นำเข้ากัญชา/กัญชง นำเข้าเมล็ดกัญชา/กัญชง ขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้า การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแจ้งรายละเอียด จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรามีบริการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับใบอนุญาต

ขออนุญาตเปิดร้านนวด สปา

ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด/สปา

บริการให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด/สปา หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการหรือหมอนวด การโอนใบอนุญาต การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของร้าน การเปลี่ยนชื่อร้านและต่ออายุใบอนุญาตร้าน บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

ขอเปิดคลินิก

ขอใบอนุญาตเปิดคลินิก

บริการให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาต เปิดคลินิกเวชกรรมต่างๆ เช่น คลินิกเวชกรรมทั่วไป คลินิกเวชกรรมเฉาะทาง คลินิกเสริมความงาม คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย สหคลินิก และการต่ออายุใบอนุญาต ขออนุญาตโฆษณา บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียบริษัท ตั้งแต่ดำเนินการจองชื่อและเตรียมเอกสาร จัดทำแผนที่บริษัท กรอกแบบฟอร์มต่างๆทั้งหมด ท่านเพียงรอรับเอกสารเพื่อลงนาม สิ่งที่ท่านจะได้รับทั้งเอกสารฉบับจริงและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท (แบบ พค.0401) หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน

ขอ LPI

ขอ LPI ใบรับแจ้งการนำเข้าสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร

บริการขอ LPI (License per Invoice) หรือใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของอย.โดยสำนักด่านอาหารและยา ได้แก่ นำเข้าอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ยา สมุนไพร และ บริการ LPI คำขอใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม ของหน่วยงานอื่น ผ่านระบบ NSW เพื่อใช้ประกอบในการนำเข้าผ่านพิธีการทางศุลกากร

ขอใบอนุญษาตโฆษณา

ขอใบอนุญาตโฆษณา

บริการขอใบอนุญาตโฆษณาด้านอาหาร โฆษณายา โฆษณาเครื่องสำอาง โฆษณาเครื่องมือแพทย์ และโฆษณาคลินิก โดยเริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางดำเนินการขออนุญาตโฆษณา ให้คำแนะนำข้อความโฆษณาที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้โฆษณา ตามหลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสาร การยื่นคำขออนุญาต จนได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย​

ฟรี! ให้คำปรึกษาเบื้องต้น

เรามีบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต ครบจบในที่เดียว โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านอย.โดยตรง เราพร้อมช่วยทำให้ธุรกิจของท่านได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่ถูกแสนถูกที่สุดในประเทศไทย สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง