การขออนุญาตปลูก “กัญชา”

การขออนุญาตปลูก “กัญชา”

ปัจจุบันภายหลังจากราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 โดยใจความระบุถึงชิ้นส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ และสามารถนำมาประกอบหรือปรุงอาหารได้ในเงื่อนไขที่กำหนด หลายท่านเริ่มให้ความสนใจ ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกัน และว่าขั้นตอนอย่างไร ต้องติดต่อหน่วยงานไหน และที่สำคัญ ใครขอได้บ้าง

ขั้นตอนการยื่นขอการขออนุญาตปลูกกัญชา 2564

ผู้ที่สามารถขออนุญาตได้

  1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือสภากาชาดไทย
  2. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  3. สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
  4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

  1. ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญชาติไทย มีที่อยู่ในไทย
  2. ผู้ขออนุญาตต้องจัดเตรียมสถานที่ปลูกให้เหมาะสม เช่น สถานที่มีเลขที่ตั้งชัดเจน มีระบบกล้องวงจรปิด
  3. ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แผนการปลูก แผนที่สถานที่ปลูก
  4. ยื่นคำขอที่ อย. กระทรวงสาธารณสุข
  5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุยาเสพติดให้โทษพิจาณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา

เอกสารสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกกัญชา
ขอผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์ ประกอบด้วย
▪ แบบตรวจเอกสาร F-N2-136
▪ แบบ ย.ส. 4/5-1
▪ แบบคำชี้แจง
▪ แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ
▪ แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ โทร สายด่วน อย. 1556 กด 3 ในวัน และเวลาราชการได้
เว็ปไซด์กระทรวงสาธารสุขสำหรับ สืบค้นข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ คลิ๊กได้เลย
แบบฟอร์ม PDF

อ้างอิงแหล่งข้อมูล :
กองควบคุมวัตถุเสพติด กัญชา : https://cannabis.fda.moph.go.th/
กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ : https://www.cannabisthai.net/