ขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้ายา ทุกประเภท

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้ายา ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอเลขอย./ ขึันทะเบียน / จดทะเบียน / จดแจ้ง อย. ด้านยา นำเข้ายา ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ อาทิเช่น

 • การขอรับใบอนุญาตนำเข้ายา (แบบ น.ย. 1)
 • ขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย. 1)
 • ขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ น.บ. 1)
 • ขออนุญาต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 1)
 • ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยา
 • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำสถานที่จะขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผัง
 • การจัดทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาต
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่นำเข้า ตามกฎหมาย
 • ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถ้ามี)
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพหลังการปรับปรุงแก้ไข
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ อย.
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาตในวันตรวจ
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ อย. อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาต

 

ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206