ขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าเครื่องสำอาง

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าเครื่องสำอาง

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอเลขอย./ ขึันทะเบียน / จดทะเบียน / จดแจ้ง อย. เครื่องสำอาง ทุกประเภท อาทิเช่น

 • ขอใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง
 • ขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.1)
 • ขอใบอนุญาตการนำหรือสั่งเครื่องสำอาง
 • ขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.2)
 • ขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.4)
 • ขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.6)
 • ขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง GMP เครื่องสำอาง
 • ขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง
 • ขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง
 • การขอเลขจดแจ้งผ่านระบบ E-Submission
 • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำสถานที่จะขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังไลน์การผลิต-นำเข้าตามหลัก GMP
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาต
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่ผลิต-นำเข้า ตามกฎหมาย
 • ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถ้ามี)
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพหลังการปรับปรุงแก้ไข
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ อย. 
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ อย. อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาตผลิต-นำเข้าเครื่องสำอาง 
 • ขอเลขอย. / เลขที่จดแจ้งผ่านระบบ E-Submission

 

ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206