ขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าวัตถุอันตราย

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้า วัตถุอันตราย

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอเลขอย./ ขึันทะเบียน / จดทะเบียน / จดแจ้ง ผลิต-นำเข้า วัตถุอันตราย 

 • ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 1)
 • ขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 7)
 • ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน (วอ.สธ 6)
 • ขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ.สธ 8)
 • ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (วอ.1)
 • ขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3)
 • ขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5)
 • ขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9)
 • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำสถานที่จะขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังการผลิตที่ถูกต้องตามหลัก GMP
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่ผลิต-นำเข้า ตามกฎหมาย
 • ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถ้ามี)
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพหลังการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ อย. ตรวจสอบ
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาตในวันตรวจจริง
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ อย. อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาตผลิต-นำเข้า / ขอเลขอย. ในระบบ

 

ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206