บริการขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ / ขึันทะเบียน / จดทะเบียน /จดแจ้ง เครื่องมือแพทย์ ทุกประเภท

ขั้นตอนการดำเนินการให้บริการ

 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา/แนะนำสถานที่จะขออนุญาตนำเข้า
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังสถานที่จัดเก็บตามหลัก GMP
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามกฎหมาย
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ อย. ตรวจสอบ
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาตในวันตรวจ
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ อย. อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 
ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206