ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง”

ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง”
ปัจจุบันสามารถ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย “กัญชง. ได้แล้ว!! ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สถานที่ยื่นคำขอ
  ▪ กรณีผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชง สถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : องควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  สถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่ จังหวัดอื่น สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
  ▪ กรณีนำเข้าหรือส่งออกกัญชง สถานที่นำเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร สถานที่นำเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่และจังหวัดอื่น สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
 2. กำหนดเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
  การขออนุญาตประจำปีปฏิทิน
  ▪ ยื่นคำขอภายในปีปฏิทินที่จะดำเนินการ โดยผู้ขออนุญาตสามารถคำนวณระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอน การยื่นคำขอจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตแล้วเสร็จ ได้จากกฎกระทรวงที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาใน การอนุญาตไว้ (ข้อ 13 ถึง ข้อ 1๙ ของกฎกระทรวง คือ การขออนุญาตผลิต ระยะเวลาไม่เกิน 135 วัน / การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ระยะเวลาไม่เกิน 6๐ วัน / การขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออก ระยะเวลาไม่เกิน ๗5 วัน / การขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกแต่ละครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 3๐ วัน) เพื่อที่จะกำหนดวันที่จะยื่นคำขอและสามารถดำเนินการได้ทันในปีปฏิทินดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องตรวจสอบคำขอและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการยื่นคำขอด้วย

3.ผู้ที่สามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายกัญชงได้ / คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต
1.เกษตรกร
2.วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
3.ประชาชนทั่วไป
4.นิติบุคคลสัญชาติไทย
5.หน่วยงานรัฐ-เอกชน
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนญุาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ใน หมวด 1 การขออนุญาต ข้อ 6

4.แบบฟอร์มคำขอ และเอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มคำขอ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศแบบฟอร์มคำขอไว้ดังนี้
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 1)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง(แบบกัญชง 2)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 3)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 4)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 5)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 6)
▪ คำขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง ๗)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))ต่อมาได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศปรับปรุงแบบฟอร์มคำขอ ดังนี้
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 2)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 3)
▪ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง (แบบ NAR. 5 (HEMP))และได้เพิ่ม
▪ แบบข้อมูลนำเข้ากัญชง
▪ เอกสารหลักฐานจะปรากฏในแบบคำขอแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
▪ กรณีเอกสาร ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต

บทความอ้างอิง
-กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=112