ขายกัญชา

ขาย “กัญชา” (ใบ/ต้น/ราก) อย่างถูกกฏหมาย ?

การขาย “กัญชา” อย่างถูกกฎหมายหมาย ทำอย่างไร? ปัจจุบันมีผู้สนใจต้องการใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่นอกเหนือจากดอกช่อ ได้แก่ ใบ/ลำต้น/ราก ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร เกิดเป็นธุรกิจใหม่แตกไลน์ขยายเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชา ทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวต้องการความมั่นใจว่าส่วนของกัญชานั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดทำระบบสั่งพิมพ์หลักฐานรับรองการรับ/ซื้อส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้มีใบอนุญาตปลูกกัญชาที่ต้องการออกหลักฐานการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษให้แก่ลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ส่วนของกัญชาที่นำมาใช้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งใบรับรองการขายดังกล่าวจะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ ชนิดและปริมาณส่วนของกัญชาที่ทำการซื้อขาย และคิวอาร์โค้ดเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขายและใบรับรองการขาย ป้องกันการปลอมแปลง นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับระบบรายงานกัญชาโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการรายงานซ้ำอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้ที่ ระบบรายงานกัญชา https://privus.fda.moph.go.th/ หัวข้อ “จำหน่ายพืช (ใช้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ ยส5)”สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ กัญชา กัญชง นำไปขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรได้บ้าง บทความโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขhttps://oryor.com/https://cannabis.fda.moph.go.th/

ขั้นตอนการขอใบผลิต-นำเข้าอาหารทุกชนิด

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าอาหาร / ขอเลขอย.อาหาร แบบตรวจสอบคำขอ (Checklist)และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขออนุญาต บทความอ้างอิงกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttps://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx

นำเข้าอาหาร

การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหาร

การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารผ่านระบบออนไลน์ ​ช่องทางการยื่นขอใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) และคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) ที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการยื่นเอกสารและหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาต สามารถติดตามผลการพิจารณาอนุญาตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-7033 และ 02-590-7320 การยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) และคำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) เฉพาะกรณีย้ายภายในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ e-submission สำหรับสถานประกอบการที่มีสำนักงานที่จดทะเบียนตามกฎหมายตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) และคำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) ผ่านระบบ e-submission สำหรับสถานประกอบการที่มีสำนักงานที่ทำการอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บทความอ้างอิงกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttps://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx

ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง”

ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง”ปัจจุบันสามารถ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย “กัญชง. ได้แล้ว!! ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานที่ยื่นคำขอ▪ กรณีผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชง สถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : องควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขสถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่ จังหวัดอื่น สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ▪ กรณีนำเข้าหรือส่งออกกัญชง สถานที่นำเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร สถานที่นำเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่และจังหวัดอื่น สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น กำหนดเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตการขออนุญาตประจำปีปฏิทิน▪ ยื่นคำขอภายในปีปฏิทินที่จะดำเนินการ โดยผู้ขออนุญาตสามารถคำนวณระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอน การยื่นคำขอจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตแล้วเสร็จ ได้จากกฎกระทรวงที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาใน การอนุญาตไว้ (ข้อ 13 …

ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง” Read More »

ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ทำอย่างไร?

ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ทำอย่างไรผู้ที่สนใจปลูกกัญชา ต้องปลูก เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือศึกษาวิจัยและพัฒนา เท่านั้น โดยยื่นคำขออนุญาต ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และต้องมีคุณสมบัติเป็น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในช่วง 5 ปีแรก นับแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ (19 กุมภาพันธ์ 2562 – 2567) ผู้ขออนุญาตปลูกต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาตข้างต้น สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชา ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสถานที่ปลูกมีเลขที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัย พื้นที่เพาะปลูกใช้วัสดุในการสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปิดกั้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกตรวจสอบประวัติบุคคล (กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) : https://cannabis.fda.moph.go.th/criminal-police13072020/ **ต้องแสดงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูก หรือหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก ** สถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชา …

ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ทำอย่างไร? Read More »

การขออนุญาตปลูก “กัญชา”

การขออนุญาตปลูก “กัญชา” ปัจจุบันภายหลังจากราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 โดยใจความระบุถึงชิ้นส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ และสามารถนำมาประกอบหรือปรุงอาหารได้ในเงื่อนไขที่กำหนด หลายท่านเริ่มให้ความสนใจ ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกัน และว่าขั้นตอนอย่างไร ต้องติดต่อหน่วยงานไหน และที่สำคัญ ใครขอได้บ้าง ขั้นตอนการยื่นขอการขออนุญาตปลูกกัญชา 2564 ผู้ที่สามารถขออนุญาตได้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือสภากาชาดไทย ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คุณสมบัติผู้ขออนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญชาติไทย มีที่อยู่ในไทย ผู้ขออนุญาตต้องจัดเตรียมสถานที่ปลูกให้เหมาะสม เช่น สถานที่มีเลขที่ตั้งชัดเจน มีระบบกล้องวงจรปิด ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แผนการปลูก แผนที่สถานที่ปลูก …

การขออนุญาตปลูก “กัญชา” Read More »