ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง”

ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง”ปัจจุบันสามารถ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย “กัญชง. ได้แล้ว!! ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานที่ยื่นคำขอ▪ กรณีผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชง สถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : องควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขสถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่ จังหวัดอื่น สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ▪ กรณีนำเข้าหรือส่งออกกัญชง สถานที่นำเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร สถานที่นำเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ที่และจังหวัดอื่น สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ : กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น กำหนดเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตการขออนุญาตประจำปีปฏิทิน▪ ยื่นคำขอภายในปีปฏิทินที่จะดำเนินการ โดยผู้ขออนุญาตสามารถคำนวณระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอน การยื่นคำขอจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตแล้วเสร็จ ได้จากกฎกระทรวงที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาใน การอนุญาตไว้ (ข้อ 13 …

ขั้นตอนการขออนุญาต ปลูก-ผลิต-นำเข้า “กัญชง” Read More »