ขั้นตอนการขอใบผลิต-นำเข้าอาหารทุกชนิด

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าอาหาร / ขอเลขอย.อาหาร แบบตรวจสอบคำขอ (Checklist)และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขออนุญาต บทความอ้างอิงกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttps://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx