ขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าอาหาร ทุกประเภท

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าอาหาร

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอเลขอย./ ขึันทะเบียน / จดทะเบียน / จดแจ้ง อย. ด้านอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารเสริม ทุกประเภท อาทิเช่น

 • การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
 • การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
 • ขอใบอนุญาตนำเข้าอาการ (อ.6)
 • การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)
 • การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)
 • การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)
 • การขอเลข อย. ผ่านระบบ E-Submission
 • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำสถานที่จะขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังการผลิตที่ถูกต้องตามหลัก GMP
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่ผลิตอาหาร ตามกฎหมาย
 • ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถ้ามี)
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพการปรับปรุงแก้ไข
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้า อย. 
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ อย. อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาตผลิตอาหาร / ขอเลขอย. ในระบบ

 

บริการดำเนินการขออนุญาต
นำเข้าอาหาร ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการอนุญาตนำเข้าอาหาร/ ขึันทะเบียน / จดทะเบียน /    จดแจ้ง อย. ด้านอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารเสริม ทุกประเภท อาทิเช่น

 • ขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร (แบบ อ.6) 
 • ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) 
 • ต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)
 • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำสถานที่จะขออนุญาตนำเข้า
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังสถานที่จัดเก็บตามหลัก GMP
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่นำเข้าอาหาร ตามกฎหมาย
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพการปรับปรุงแก้ไข
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ อย. ตรวจสอบ
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาตในวันตรวจ
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ อย. อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาตนำเข้าอาหาร
ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206