ขอใบอนุญาตเปิดคลินิก/สถานพยาบาล

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตเปิดคลินิก/สถานพยาบาล

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอเปิดคลินิก / สถานพยาบาล

 • ขออนุญาตเปิดคลินิกทั่วไป คลินิกเฉพาะทาง คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกเสริมความงาม
 • ขออนุญาตเปิดคลินิกแพทย์แผนจีน สหคลินิก เทคนิคการแพทย์
 • ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตแพทย์ คลินิกเฉพาะทางทันตกรรม
 • ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
 • ขออนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
 • ขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
 • ขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
 • ขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
 • ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการสถานพยาบาล
 • ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา/แนะนำสถานที่จะขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังคลินิก ตามมาตรฐาน
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาต
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดคลินิก ตามกฎหมาย
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่
 • ถ่ายภาพและวีดีโอ ประกอบการยื่นขออนุญาต
 • เชิญเจ้าหน้าที่ และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาตในวันตรวจ
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาตตคลินิก

 

ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206