จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทเพียง 4 ขั้นตอน ง่ายๆ ดังนี้

  1. ให้คำแนะนำการเตรียมข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายชื่อผู้ถือหุ้น และตราประทับบริษัท (ถ้ามี) เป็นต้น
  2. ยืนยันตัวตน ทางลูกค้าเข้ายืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ หรือยืนยันตัวตนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขตใกล้บ้าน 
  3. ดำเนินการจดบริษัท เราดำเนินการจดบริษัทแทนลูกค้าทั้งหมด แต่จะจัดส่งเอกสารให้ตรวจเช็คความถูกต้อง
  4. ส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน เราจะจัดส่งเอกสารรับรองการจดทะเบียนฉบับจริง และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าถึงบ้าน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
  • สิ่งที่ท่านจะได้รับทั้งเอกสารฉบับจริงและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน ได้แก่ 
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท (แบบ พค.0401) 
  • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
  • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206