นำเข้าอาหาร

การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหาร

การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารผ่านระบบออนไลน์ ​ช่องทางการยื่นขอใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) และคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) ที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการยื่นเอกสารและหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาต สามารถติดตามผลการพิจารณาอนุญาตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-7033 และ 02-590-7320 การยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) และคำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) เฉพาะกรณีย้ายภายในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ e-submission สำหรับสถานประกอบการที่มีสำนักงานที่จดทะเบียนตามกฎหมายตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) และคำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) ผ่านระบบ e-submission สำหรับสถานประกอบการที่มีสำนักงานที่ทำการอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บทความอ้างอิงกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttps://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx